Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Tematy Rozważań

Listy Czytelnikow

Katolicy a Protestanci

Witam Serdecznie!!!

Bardzo mi się spodobał i jednocześnie zaciekawił artykuł na temat protestantów i katolików. Chciała bym uzyskać jeszcze więcej informacji na ten temat, jakie są konkretne różnice między tymi dwoma rozłamami???

Pozdrawiam


Witam serdecznie,

Zanim cokolwiek powiem, chcę zaznaczyć, że ja osobiści bardzo kocham kościół katolicki, ale chcę też powiedzieć, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że protestanci mieli powody, aby zaprotestować. W swoich protestach jednak popełnili wiele fundamentalnych błędów. Bóg jednak ma nad tymi jak i nad tamtymi miłość i tolerancję, wie On bowiem, że my poznajemy tylko po części (1Kor.13:9) i dlatego popełniamy błędy.

Historia uczy, że na przełomie XV i XVI wieku kiedy kościół wprowadził odpusty, które polegały na pobieraniu datków pieniężnych za rozgrzeszenie, to wielu ludziom się nie podobało i od tego zaczął się ruch reformacyjny i protestancki, który zapoczątkował pewien niemiecki ksiądz kościoła katolickiego Marcin Luter.

Oczywiście według niedoskonałej natury ludzkiej podeszli oni do problemu z wielką przesadą. Jedną rzeczą jest protest przeciw temu co ustanowił człowiek, ale inną rzeczą jest włączyć w ten protest to co ustanowił sam Pan Jezus, bo w procesie oczyszczania i reformowania "wylali brudną wodę razem z dzieciątkiem". Czyli potępiając pewne nauki katechizmu - do których zaliczają się dogmaty maryjne, spowiedz do księdza i istnienie czyśćca - potępili również celebrację Eucharystyczną, - czego nie powinni byli uczynić. Tak jak prawdą jest, że na niektóre dogmaty katolickie nie ma zadawalających potwierdzeń biblijnych i można mieą co do nich wątpliwości, to jednak co do Eucharystii jako Ciała Chrystusa wątpliwości nie powinni mieć, ponieważ Eucharystia jako Ciało Chrystusa jest biblijne i przez samego Chrystusa ustanowione, a więc jest niepodważalne (Jan 6:53-58). Protestanci interpretują, że Eucharystia jest symbolem Ciała Chrystusowego, ale nie mają na ich interpretację zadowalającego potwierdzenia. I tak popełnili ten sam błąd, który potępili u katolików.

Protestanci też nie chcą wziąć pod uwagę tej prawdy, że dogmaty maryjne nie zaliczają się do Katolickiego wyznania wiary:

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

* Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
* Stworzyciela nieba i ziemi,
* i w Jezusa Chrystusa,
* Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
* który się począł z Ducha Świętego,
* narodził się z Maryi Panny,
* umęczon pod Ponckim Piłatem,
* ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
* zstąpił do piekieł,
* trzeciego dnia zmartwychwstał,
* wstąpił na niebiosa,
* siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
* stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
* Wierzę w Ducha Świętego,
* święty Kościół powszechny,
* świętych obcowanie,
* grzechów odpuszczenie,
* ciała zmartwychwstanie,
* żywot wieczny.
* Amen

Aby więc być wiernym katolikiem trzeba dzielić wyżej cytowane prawdy wiary. Dogmaty i wszystkie prywatne objawienia maryjne nie zaliczają się do katolickiego Kredo. Protestanci jednak wyolbrzymiają i sami siebie uważają za chrześcijan, a katolików za maryjan, co jest wyolbrzymianiem i fałszem.

Nie zależnie od tego, że liderzy protestanccy narobili wiele błędów mają oni, a przynajmniej niektórzy z nich dobre intencje, co ma się dokładnie tak samo w przypadku katolików. Wielu bowiem księży i wiernych, podobnie jak protestanci nie wierzą w prawdziwość objawień maryjnych, ale całym sercem miłują tą Maryję, która wydała na świat Zbawiciela.

Ci co byli i są twórcami doktryn, ci będą przed Bogiem odpowiedzialni za swoje błędy i za wprowadzenie w błąd innych. Pan Jezus powiedział, że "kto zmieni jedno z najmniejszych przykazań, ten najmniejszy będzie w królestwie Bożym" (Mat.5:19). A więc mniejszym będzie ten, kto za nimi poszedł. W niebie będą mniejsze i większe miejsca, mniejsze i większe korony chwały i nagrody.

Pan Bóg wszystkich zbawi, którzy uwierzyli w zbawienną Krew Chrystusa i za Nim poszli słuchajac Jego głosu i wielu katolikńw idzie za głosem Chrzstusa tylko i wyłacznie. Bo to On do nich przemawia poprzez ich wrazliwe sumienie. Ci wiec ktorzy zachowali czyste sumienie według miłości Boga i bliźniego jak siebie samego wbrew błędom tych, którzy usiłowali ich uczyć niezgodnej z prawdą teologii - będą zbawieni.
Powiem raz jeszcze, nie za wiedzę teologiczną będzie człowiek zbawiony, ale za wiarę Chrystusowi, i w to, że On i tylko On jest naszym Zbawicielem.

Ale "bardziej surowy" sąd czeka tych, którzy prowadzili, a mniej surowy sąd na tych, którzy byli prowadzeni (Jakuba 3:1). Ale tych co prowadzili jest garstka w porównaniu z tymi, którzy mało co orientują się w teologii, ale zainteresowani są zbawieniem według posłuszeństwa Ewangelii, dobrych uczynków, czystości sumienia i miłości Boga i bliźniego. I to dotyczy katolików tak samo jak protestantów.

Jeśli masz więcej pytań to chętnie odpowiem.

- Szczęść Boże!Strona Glówna"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2007 - 2009