Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc ZBAWIONYM?

N a r o d z e n i e     z     D u c h a     Ś w i ę t e g o

Strona Główna

Tematy Rozważań

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Moje Rozwazania BiblijneDZIEŃ ŚWIĘTY - SZABAT CZY NIEDZIELA?

Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

Pan Jezus przyszedł znieść Zakon, czyli prawo litery Mojżesza i zastąpić je Prawem Miłosierdzia.

A kto nie przyjmie Prawa Miłosierdzia ten będzie sądzony według prawa litery. To jest dosłownie powiedziane w Biblii. Nie tak?

Wiemy, że według żydów Pan Jezus łamał prawo litery Mojżesza, ale czynił to, po to aby mieć sposobność nauczania i wprowadzenia nowych zasad co do oddawania Bogu Chwały.
Pan Jezus czynił w szabat to co w zakonie Mojżesza uważane było za prace, z czego jednak Pan Jezus uczynił służbę, ucząc, ze służba nie jest pracą, ale jest forma oddawania Bogu Chwały:
ć "Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, Który jest w niebie."
- Mateusz 5:16
"A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny"
- Mateusz 11:19
"Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?"
- Jan 6:27-28

Przykazanie Boże podane przez Mojżesza, pozwało troszczyć się o pokarm, co skłania do pracy przez sześć dni, a w siódmym dniu chodziło o to, żeby zaprzestali pracy i troski o życie doczesny, ale poświecili ten dzień na oddawanie Chwały Bogu.
Tak było według Prawa litery Mojżesza.

Według Chrystusa, mamy już nie troszczyć się o chleb, który ginie, ale o służbę Bogu i ludziom na Chwale Boża. Już nie dla zysku, ale dla Chwały Bożej, co Bóg nie omieszka człowiekowi wynagrodzić i zapewnić mu chleba powszedniego. Dlatego w modlitwie prosimy, "chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" Jeżeli więc człowiek podejmie się takich zajęć, które są na Chwałę Boga, czyli na "troske o zdobywanie chleba, który trwa na wieki", to taką osobę już nie obowiązuje żaden dzień tygodnia ze wszystkich siedmiu dni, bo dla niego każdy dzień jest dniem Pańskim, w którym on uświęca siebie, służąc Bogu i ludziom według napotkanych każdego dnia potrzeb.
Dlatego powiedziane jest, że:
"To szabat zostal ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Czlowieczy jest Panem szabatu."
- Marek 6:28

Czyli że szabat został stworzony, aby człowiek wstąpił już za życia w dzień Pański, którym jest udział w zmartwychwstaniu Chrystusa i w Duchu Swiętym którego nam dał jako zadatek zbawienia.
Każdy dzień dla osoby która nosi w sercu swym uwielbienie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa jest dniem Świętym, dniem Pańskim.
Otoż, w przykazaniu Pan Bóg najpierw powiedział: "będziesz dzień święty święcił"
Potem dał Bóg Mojżeszowi przykazanie litery, jak maja świecić dzień święty ci którzy nie noszą w sercu uwielbienia i Chwały Bożej. Dlatego podaje opis mówiący o pracy przez sześć dni i odpoczynku w dzień siódmy.
Człowiek cielesny jest wypełniony troska o zdobywanie chleba i wszystkiego co doczesne, wszystkiego co ginie i na co dzień nie pamięta o Bogu. Chyba, ze krzywda mu sie dzieje i albo prosi w swojej sprawie, albo narzeka na innych do Boga, co nie przynosi Bogu żadnej Chwały.
Dlatego, aby nie zatraciła się zupełnie pamięć o Bogu, Bóg nakazał człowiekowi cielesnemu, w dniu siódmym porzucić troskę o sprawy doczesne i poświecić dzień dla Boga, oddać należną Mu Chwałę. W przeciwnym razie ludzkość zapomniałaby o Bogu zupełnie.

*** "To szabat zostal ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu."
- Marek 6:28

Szabat został stworzony, aby człowiek wstąpił już za życia z dzień Pański, którym jest udział w zmartwychwstaniu Chrystusa i w Duchu Świętym Którego nam dał jako zadatek zbawienia. - W odniesieniu do tej prawdy, Kosciół powszechnie uznaje, że w tym dniu dostępując udziału we wstąpienia w dzień Pański powinno się oddać Chwałę Chrystusowi. Co też jest ustanowione dla ludzi jeszcze nie narodzonych z Ducha, bo kto jest narodzony z Ducha dla niego każdy dzień jest dniem Pańskim.
Bo ten już nie troszczy się w żadnym z dni tygodnia o to wszystko co ginie, ale przez siedem dni tygodnia służy Bogu i ludziom ku zdobywaniu "chleba który nie ginie", czyli ku Chwale Wszechmogącego, Który jest Panem wszystkich dni tygodnia.
"Tak niech świeci wasze swiatło przed ludzmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie."
- Mateusz 5:16

Pan Jezus sam służył w Szabat, aby tym większą oddać Chwale Ojcu, Który jest w Niebie.

Dlatego nie tylko w niedziele, ale każdego dnia tygodnia powiadało sie niegdyś: "niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", a odpowiedz brzmiała: "na wieki wiekow - amen", co znaczy na zawsze i bez przerwy.
"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

VIII,2005