Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc ZBAWIONYM?

N a r o d z e n i e     z     D u c h a     Ś w i ę t e g o

Strona Główna

Tematy Rozważań

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza


Moje Rozwazania BiblijneGRZECH PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

"Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym."
- Mateusz 12:31-32

Pan Jezus zapowiedział, ze pośle Ducha Świętego, Który doprowadzi ludzi do całej prawdy. Tego Ducha Pocieszyciela otrzymujemy droga posłuszeństwa przykazaniom o których świadczy Ewangelia i na które uczula nas sumienie.

Sumienie jest siedzibą Ducha Świętego znaczy to, ze obiecany przez Jezusa Duch Święty przemawia do nas poprzez sumienie i stopniowo doprowadza do całej prawdy, a prawda wyzwala spod prawa grzechu i prowadzi do życia wiecznego.

"Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli."
- Jan 8:30-32

"Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy"
- Jan 14:21-26

"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe."
- Jan 16:13

Kto więc zbluźni przeciw temu darowi Ducha Świętego na przykład poprze pyszne zapieranie się wiary w Boga, lub pokłada wiarę w fałszywe nauki, zamiast prosić w modlitwach o prawdę, on sam odrzuca głos sumienia, wtedy głos sumienia zanika i dla tego człowieka nie ma juz zbawienia, bo odrzucił Ducha Świętego Który do zbawienia prowadzi.

"Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu we wierze; do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić."
- 1 Tymoteusza 18-20

Duch Święty udziela łask pokornym, a pysznym się sprzeciwia i odchodzi. A jak raz odejdzie to już nie powróci.

"Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę."
- Jakuba 4:6

Faktorem grzechu przeciw Duchowi Świętemu jest zawsze hipokryzja i pycha (często pycha religijna).

Ludzie grzeszą przeciw Duchowi Świętemu na kilka sposobów i nigdy nie zdają sobie z tego sprawy, bo pycha ich zaślepia, a czynią to poprzez odrzucanie wiary w Boga, albo poprzez wiarę w fałszywe nauki lub fałszywe religie.

Każdy z tych sposobów dokonuje się w sferze ducha, lub bardziej popularnie mówiąc w sercu człowieka.
Jest wiara w sferze rozumowania, czyli w duszy i jest wiara w sferze ducha, czyli w sercu człowieka.
Wiara w sfwrze rozumowania jest nie stała, czyli jest w stanie debatować i zmieniać zdanie co do prawd wiary, można powiedzieć że jest wiarą nie zdecydowaną. Wierzący debatuje i rozważa, ale jeszcze nie przyjął do swego serca.
Wiara w sferze ducha jest wtedy, kiedy człowiek już konkretnie zdecydował co jest prawdą i zaakceptował. Wtedy co w co uwierzył przechodzi z rozumowania do ducha człowieczego i staje się permanentna i nie podlega zmianie. Wtedy już nie debatuje, ale utwierdzony we wybranej wierze już tylko broni tego w co uwierzył z tymi co chcą z nim debatować.

Wiara w fałszywe religie będąca jeszcze na poziomie debaty w sferze duszy nie zawsze jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Kto wierząc w fałszywe doktryny lub religie usłyszy prawdziwą Ewangelię i zapozna się z misją zbawienną Pana Jezusa jak najbardziej może otrzymać łaskę zbawienia, wszak na tym polega zbawienna misja Ewangelii.

Ale jak zapozna się z Ewangelią i odwróci się od niej z wyboru woli, odrzuciwszy Ewangelię i zbawienną Krew Jezusa jako ofiarę za grzechy, a powróciwszy do fałszywych doktryn lub religii, ten grzeszy przeciw Duchowi Świętemu bo odrzuciwszy Go traktując jako fałsz staje się niegodny łaski i zbawienia.

"Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające."
- Do Rzymian 2:12-15

To musi się jednak dokonać w głębi jestestwa, pomiędzy sumieniem a rozumowaniem człowieka.
Grzech przeciw Duchowi Świętemu nie jest rezultatem debaty z innymi ludźmi, ale jest rezultatem wewnętrznej debaty między sumieniem a duszą i wolą człowieka.

Duch Święty poprzez sumienie przekonuje duszą o prawdach wiary i toczy się walka. Pokusa przeciwstawia się owym prawdom i dusza debatuje, i albo przyjmuje głos sumienia jako źródło prawdy, albo odrzuca i idzie za głosem fałszywych doktryn, wymyślonych przez ludzi, a dyktujących na ogół o wiele łatwiejsze do zaakceptowania prawy wiary, które jednak sprzeczne są z Ewangelią i z sumieniem.

W tej sytuacji dusza odrzuca Ducha Świątego, przyjmuje i utwierdza w swoim sercu zamiast prawdy, to co jest dla jej zmysłów bardziej atrakcyjne.

Prawo Boże dyktuje poprzez sumienie dyscypliną, która jest mało atrakcyjna, dlatego jest odrzucana. Aby więc przyjąć wiarę od Ducha Świętego, trzeba głębokiej pokory na którą mało ludzi stać.

Brak wiary w Boga nie zawsze jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu, bo co innego jest wątpić, a co innego jest odrzucić. Często bywa też tak, że ludzie zaczęli od głębokiej wiary, nawrócili się i otrzymali dary Ducha Świętego, ale poszli za pokusą wracając do życia grzesznego i tym zgrzeszyli przeciw Duchowi Świętemu.

"Niemożliwe jest bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli - odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko."
- Hebrajczaków 6:4-6

Jak powinien się człowiek bronić przed fałszem?

Słuchać można wszystkiego, ale nie we wszystko powinno się zaraz wierzyć.

Powinno się przede wszystkim szukać w Biblii potwierdzenia co do prawdziwości usłyszanych nauk. Fałszywi prorocy i nauczyciele często jednak posługują się Biblią tak, że wygląada na to, ze Biblia potwierdza ich nauki, trzeba więc z pokornym sercem w skupieniu na modlitwie pytać Ducha Świętego o prawdę, a Duch Święty na pewno objawi w sumieniu co pochodzi od Boga a co jest fałszem.

Prawda musi być potwierdzona przez dwóch świadków, a ściślej mówiąc potwierdzenie prawdy musi przyjść z dwóch źródeł. W wypadku nauk co do prawd Bożych, świadkami są: Biblia i sumienie, czyli sam Duch Święty, Który świadczy poprzez dwa źródła. Jednym źródłem jest właśnie Biblia, a drugim sumienie.

"Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek,"
- Do Rzymian 2:15

"Rzekł Jezus: I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą."
- Łukasz 11:9-13

I nie wolno iść na kompromis, nie dać się wciągnąć w falsz ze względu na opinie ludzi. Oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie i nie brać udziału w fałszu.

"Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie."
- Jan 4:23-24
"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

VIII,2005