Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Strona Główna

Zagadnienia Wiary:

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza

Rozważania Biblijne

Moje spojrzenie na Zagadnienia Wiary.ANIOŁOWIE
Aniołowie odgrywają w planie Bożym wielką rolę.
Zanim Bóg stworzył ziemię i człowieka, stworzył On niebiosa i stworzenia anielskie, o których Biblia mówi, że są synami Bożymi.
Jak wiemy Lucyfer był jednym z trzech Archaniołów (obok Michała i Gabriela) i był synem Bożym, który zbuntował się i został od Boga odrzucony. Wtedy stworzył Bóg piekło, a następnie ziemię.
To że stworzył Bóg piekło, a potem ziemię i człowieka było konsekwencją buntu Lucyfera.
Lucyfer jako istota nieśmiertelna i jako syn Boży miał pełne prawa tak jak wszyscy inni aniołowie do postępowania według swej wolnej woli, do dziedzictwa i udziału w rzeczach stworzonych przez Boga Ojca. Lucyfer i źli aniołowie po odrzuceniu tego prawa nie stracili.
Wszyscy archaniołowie i aniołowie są duchami. W naszyj ludzkiej mowie słowo anioł jest dostojną nazwą ducha i na ogół mówiąc anioł mamy na myśli dobrego dibrego nie zbuntowanego ducha, a tych zbuntowanych nazywamy złymi duchami.

Tak więc jak Bóg tworzył ziemię, wszyscy aniołowie i złe duchy mają udział w tym co stworzył Bóg. Lucyfer i złe duchy otrzymał od Ojca prawo do tego co On stworzył, tak jak i wszyscy inni posłuszni Bogu aniołowie.
I tak w życiu każdego człowieka aniołowie i złe duchy mają swój udział, jako współwłaściciele wszystkiego co Bóg, ich Ojciec stworzył. Posłuszni aniołowie spełniają rolę pozytywną w życiu ludzi, pomagając im w odnalezieniu drogi zbawiennej, a złe duchy na czele z Lucyferem, którego nazywamy również diabłem lub szatanem, spełniają negatywny wpław na życie ludzi kusząc do tego samego grzechu który sami popełnili, czyli do buntu przeciw Bogu, przeciw Jego przykazaniom i Prawom.

Cała uwaga wszystkich aniołów i złych duchów skierowana jest na ziemię na na losy ludzkości.
"Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: ?Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej?. Mówi Pan do szatana: ?A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on?. Szatan na to do Pana: ?Czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego."
- Ks. Hioba 1:6-11

Dał więc Bóg ludziom przykazania, aby wypełniając wolę Bożą mieli protekcję przed negatywnym działaniem złych aniołów tak na okoliczności życia doczesnego, na ich ciało i zdrowie, jak i na samą duszę i życie wieczne. Hiob z powodu jego bogobojności miał protekcję Bożą, ale nawet pod protekcją Bóg dopuszcza test na ludzi. Dla sprawdzenia ich wiary i pokory Bóg dopuszcza szatana, aby ich sprawdzał. W przypadku Hioba, szatan wyniszczył wszystko co Hiob posiadał i go ciężką chorobą obarczył, ale tylko na czas próby. Kiedy to Hiob okazałsię być pokornym Bóg podwójnie wynagrodził Hioba błogosławieństwami, którymi mu przedtem błogosławił.

Powiedział Bóg więc ludziom bardzo wyraźnie i konkretnie, że w zachowywaniu przykazań będą zbierać błogosławieństwa, a poprzez nieposłuszeństwo będą zbierać przekleństwa. To znaczy uzależnił Bóg od wyboru wolnej woli człowieka, którzy z aniołów lub z?ach duchów będą mieli wpływ na ich życie i zdrowie, a na koniec życia wiecznego wraz z posłusznymi aniołami, lub potępienia razem ze złymi duchami.

Dobrzy i źli aniołowie, bo złe duchy są też aniołami, obserwują wszystko bardzo dokładnie, od chwili narodzenia się człowieka poprzez jego wzrost i dojrzewanie. Wiedzą oni o nie odżałowanych i nie przebaczonych grzechach rodziców i mają prawo do ataku, dlatego niewinne dzieci muszą cierpieć, szczególnie, że rodzią się w całkowitej niewiedzy. Czy Bóg ponosi odpowiedzialność za cierpienia niewinnych dzieci?
Oczywiście, że nie.
Bóg ustanowił Prawo i przykazania, jesli ludzie zachowywaliby je wszystkie to nie byłoby ani przekleństwa, ani cierpienia z powodu grzechów. I tak też jest w życiu bogobojnych, nie cierpią oni z powodu grzechów, a jesli cierpią to tylko dlatego, że zachowują przykazania i za takie cierpienie dostąpią wielkiej chwały w Królestwie Bożym.

To więc rodzice i dziadkowie ponoszą odpowiedzialność za cierpienia dzieci. Bóg oddał w ręce rodziców przyszłość ich dzieci. Jeśli rodzice żyją według przykazań Bożych, to tym nie tylko sobie zapewniają zbawienie, ale również zapewniają błogosławieństwa swoim dzieciom i wnukom. Jeśli jednak grzeszą to skarbią sobie potępienie, a dzieciom i wnukom swoim przekleństwa pokoleniowe, według zapowiedzi Bożej:
"...Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, 10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań."
- Ks. Wyjścia 20:5-6Aniołowie, czyli dobre i złe duchy znają Ewangelię i wiedzą, że każdy człowiek ma szansę poznania Ewangelii i że sumienie jest echem Ewangelii w każdej duszy. Obserwują więc postępowanie ludzi i znając przykazania wiedzą i rozpoznają posłuszeństwo i nieposłuszeństwo ludzi tak wobec Ewangelii jak i ich własnego sumienia.

Wszystkie, dobre i złe duchy widzą który człowiek żyje według sumienia, Prawa i przykazań Bożych. Widzą również motywacje każdego serca i wyraźnie widzą kto jest pod ochronną łaską Bożą.
Są ludzie, którzy nie przestrzegają przykazań i żyją w grzechu, ale tylko dlatego, że ich jeszcze dokładnie nie znają, lub jeszcze ich dokładnie nie rozumieją, ale widzą, że ci ludzie są wrażliwi na sumienie i w motywacji serca gotowi na przyjęcie Ewangelii, przykazań i Prawa Bożego. Nad taką osobą czuwa Anioł Stróż, nawet jak ten człowiek jest jeszcze w stanie grzechu.

Niestety źli ludzie, czyli ci którzy nie przestrzegają przykazań Bożych i na domiar nie są wrażliwi na własne sumienie, nad takimi ludźmi mało jest opieki anielskiej i takim ludziom dzieje się wiele krzywdy od złych duchów.

Często z powodu ludzi dochodzi do walki między aniołami i złymi duchami w niebie. Dobrzy aniołowie walczą ze złymi w celu protekcji tych ludzi, którym tej protekcji Bóg udzielił. To dzieje się w pierwszym niebie, którym jest atmosfera naszego układu planetarnego. Są jeszcze dalsze nieba, ale ile? niektórzy teolodzy twierdzą, że jest ich siedem, ale tego dokładnie nie wiemy. Te wszystkie następne nieba znajdują się poza naszym układem planetarnym. Apostoł Paweł pisze o trzecim niebie tak:
"Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, (też nie wiem), Bóg to wie - został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać"
- 2 Koryntian 12:2-4

Pan Jezus obiecał skruszonemu łotrowi na krzyżu, mówiąc:
"Jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju"
- Łukasz 23:43

Z tych wersetów wiemy, że Raj istnieje i tak jak trzecie niebo jest na pewno poza naszym układem planetarnym.
Bóg tworzył świat przez sześć dni, i dalszy rozwój tego co stworzył zakodował w Prawie rozrodu, rozwoju i konsekwencji. Tak więc tworząc przyrodę zakodował w Prawie cały jej rozwój i wszystkie ewolucje, które związane są z dalszym istnieniem świata przyrody, aż do ostatniego dnia istnienia. Podobnie jest z człowiekiem. Tworząc Adama w Prawie zakodował Bóg wszystko co ma dotyczyć ludzkości pod względem ciała, duszy i ducha każdego człowieka.
Siódmego dnia Bóg odpoczął, czyli już po dniu siódmym nic nie tworzył.
Prawo Boże jest więc niepojęte, wszystko jest w nim wzięte pod uwagę i jest w nim odpowiedź i rozwiązanie na każdy problem jaki tylko może zaistnieć. W Prawie Bożym zawarte jest Jego Miłosierdzie jak również odpowiedzi na wszystkie modlitwy. Bóg nie czeka z decyzją na modlitwę, aby odpowiedzieć, ale Prawo Boże odpowiada, dlatego nie zawsze odpowiedź na modlitwy jest zgodna z oczekiwaniem człowieka, ale zgodna jest z Prawem które Bóg stworzył na początku.
Pan Jezus przyszedł wypełnić to właśnie Prawo i proroków, którzy o tym Prawie dawali świadectwo:
"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni."
- Mateusz 5:17-18

Dziesięć przykazań jest streszczeniem Prawa Bożego. Każde pojedyncze przykazanie jeśli jest zachowywane daje człowiekowi i jego potomkom protekcję przed ogromem przekleństw, nieszczęść i cierpienia. Mówi nam Pismo Sw, że kto złamie jedno przykazanie ten zgrzeszył przeciwko całemu Prawu.
"Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem"
- List Jakuba 2:10-13

Aniołowie patrzyli jak Bóg tworzy świat i jak programuje wszystko w Prawie, rozumieją więc wszystko i według niego biorą udział jako słudzy Boży w tym do czego służba ich zobowiązuje.

W Prawie Bożym nieposłuszeństwo ludzi daje złym aniołom prawo do karania grzechów ojcowskich na synach i na wnukach aż do czwartego pokolenia. Ale poprzez posłuszeństwo Bóg daje tysiącom przebaczenie i tym odbiera złym aniołom prawo dostępu do nękania ludzi cierpieniem, do niszczenia ich życia i zdrowia.
"Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łask udziela."
- List Jakuba 4:6

Złe duchy widzą pychę ludzką i według niej wiedzą, że wolno im taką osobę atakować. Dobrzy aniołowie natomiast dostrzegają pokorę i natychmiast idą z pomocą tym ludziom, którzy do Boga się garną. Bóg nie musi wydawać każdemu aniołowi zadania co ma robić, bo aniołowie są wykonawcami łask Bożych, znając wolę Bożą widzą w Jego obliczu łaski udzielane ludziom.
Pokorą człowiek ściąga na siebie blask Boży i dobrzy aniołowie natychmiast to widzą i według tego blasku spieszą ludziom na pomoc. Podobnie pycha ściąga na człowieka cień, który oddala od Boga i ściąga uwagę złych aniołów dając im automatycznie prawo do działania.

Złe duchy nie koniecznie zadają cierpienie w postaci chorób i nieszczęścia. Ich metodą jest najpierw kuszenie do miłości własnej i do miłości tego świata. Człowiek musi najpierw dać się namówić na wszystkie pokusy i musi wiele dokonać grzechów w tym celu, aby sobie i swemu potomstwu na cierpienie zasłużyć.
Złe duchy nie sprowadzają cierpienia bez powodu, ale kuszą najpierw, aby poprzez grzechy ludzie dali im prawo do zadawania cierpień. Tak więc ludzie grzesząc ściągają na siebie cierpienia jak również na swoje dzieci i przyszłe pokolenia, jako konsekwencja ich grzechu.

Król Dawid zgrzeszył przeciw Prawu Bożemu i pomimo, że ten grzech gorzko odżałował i Bóg mu ten grzech przebaczył, konsekwencji jednak nie cofnął, ale dziecko, które było poczęte w grzechu według słów proroka umarło jako kara i konsekwencja grzechu Dawida. (2 Ks. Samuela roz. 11 i 12).
Ponieważ konsekwencja musi nastąpić, każdy musi doświadczyć cierpienia z powodu grzechu, które jeśli jest przyjęte pokornie, przyniesie za sobą światło łaski i ulgi w cierpieniu.
Prawo Boże zawiera więcej miłosierdzia, niż zawiści, Bo Bóg jak to sam o sobie powiedział, jest Bogiem zawistnym, ale tu chodzi nie tyle o Boga ile o Prawo Boże, które jest konsekwentne, a to czyni je zawistnym.
"Nie będziesz się kłaniał bogu innemu, przeto że Pan jest zawistny imię jego: jest Bóg zawistny jest;"
- Ks. Wyjścia 34:14

Słowo "zawistny" użyte jest w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej i Jakuba Wujka, inne Biblie używają słów, zazdrosny lub wymagający. Bóg sam w sobie nie jest zawistny, ani zazdrosny, ale ogólnie Prawo Boże jest stworzone aby sądzić między tym co dobre a co złe. Za złe karać i za dobre wynagradzać. Tak więc sprawiedliwie jest aby prawo Boże było zawistne przeciw temu kto uporczywie trzyma się złego, a pełne miłosierdzia dla tego kto żałuje za zło i prawdziwie szuka pojednania z Prawem Bożym.
Niezgłębione są tajemnice prawa Bożego co do błogosławieństw i przekleństw. I nie mamy w prawdzie całkowitego zrozumienia praw Bożych, ale objawy i konsekwencje są jawne i nie do podważenia, że Bóg dopuszcza cierpienie pomimo, że pragnie błogosławić.

Wszystkie cierpienia ludzi mają więcej wspólnego z tym co Bóg obiecał aniołom, aniżeli my ludzie zdajemy sobie z tego sprawę. Są bowiem słowa zapisane w Biblii wskazujące właśnie na to, że w planie Bożym nie tylko o ludzi, ale i aniołów Bóg zabiega, bo i aniołowie będą sądzeni i to nie przez Boga, ale przez ludzi.
Oto fragmenty z Pisma Świętego mówiące o aniołach i podkreślające ich wagę w planie Bożym:
"Nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? o ileż więcej rzeczy świeckie?."
- 1Kor.6:3
"Bo mam za to, iż Bóg nas ostatnich Apostołów wystawił jakoby na śmierć skazanych; albowiem staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom , i ludziom."
- 1Kor. 4:9
"Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów," .
- 1 Kor. 11:10
"Prorocy także dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą posługę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, radosną nowinę zbawienia. A są to sprawy, w które pragnęliby wniknąć sami aniołowie,"
- 1.Piotra 1:12
"A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale".
- 1 Tymoteusza 3:16
"Nakazuję ci bardzo uroczyście, odwołując się do powagi Bogai Chrystusa Jezusa, i świętych aniołów, abyś przestrzegał powyższych zaleceń, bez żadnych uprzedzeń lub kierowania się jakimikolwiek względami."
- 1 Tymoteusza 5:21
"Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed aniołami, jego".
- Apokalipsa 3:5
Tu jest mowa nie tylko o posłusznych aniołach, ale ponieważ ludzie sądzić będą złych aniołów, dlatego muszą dać świadectwo wiary, posłuszeństwa i zwycięstwa nad złem, złym aniołom.
Ci aniołowie, którzy miłują Boga, miłują Go dlatego, że widzą Jego chwałę, miłują Go więc według wiedzy, ale nie rozumieją co to jest wiara i jak to jest, że człowiek jest w stanie miłować Boga według wiary, nigdy ani Boga nie widząc, ani Jego chwały.

Podobnie jest z posłuszeństwem, łatwo jest być posłusznym według wiedzy, ale niezmiernie trudnym jest zachowywać posłuszeństwo według wiary. Z tego powodu miłość człowieka dla Boga dostąpi większej nagrody niż miłość aniołów.

A więc z istnieniem aniołów związane jest to, że Bóg stworzył ludzi. I aniołowie odgrywają wielką rolę w życiu i zbawieniu ludzi, oni wykonywali funkcje służby podczas tworzenia świata doczesnego aż do wszystkich wydarzeń związanych z końcem świata.
"Tajemnicę onych siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedem onych gwiazd są aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, któreś widział, jest siedm zborów."
- Apokalipsa 1:20
"Miasto miało wielki i wysoki mur z dwunastu bramami i dwunastu aniołami w bramach. Były tam również wypisane imiona. Są to imiona dwunastu pokoleń Izraela."
- Apokalipsa 21:12
Aniołowie mają udział w tym co się dzieje na ziemi i w tym kto z ludzi przejdzie z życia doczesnego do Królestwa Bożego. Wszystko jest pod nieustanną obserwacją aniołów. Oni są współsługami ludzi teraz, a w Królestwie Bożym będą służyć ludziom w wieczności, dlatego są świadkami tego w jaki sposób ludzie dostąpią tego zaszczytu w Królestwie Bożym.
A to, że są współsługami ludzi powiedział anioł świętemu Janowi podczas wizji, mówiąc:
"I mówi mi anioł: Napisz:
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi mi:
Te prawdziwe słowa są Boże.
I upadłem przed jego stopami, by oddać mu pokłon. I mówi:
Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa:
Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa."
- Apokalipsa 19:9-10

2. PIEKŁO.

Z Pisma Świętego wiemy, że są cztery miejsca w świecie nadprzyrodzonym: Królestwo Boże, Raj, Otchłań (zwana również Hades, Tatar i Sheol) i jezioro ognia, czyli piekło. Raj i Otchłań to miejsca dla dusz po śmierci. Królestwo Boże i piekło to miejsca dla ludzi po zmartwychwstaniu.

Piekło jest miejscem kary za grzechy. Św. Jan apostoł miał wizję i napisał w Apokalipsie o piekle, że jest to jezioro ognia i że do niego wrzuceni będą wszycy potępuieni przez Sąd Boży.
Podobnie mówi Pan Jezus, że piekło będzie miejscem kary i że ci którzy tam będą wrzuceni będą wrzuceni z duszą i z ciałem.
"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle."
- Mateusz 10:28
"Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła."
- Mateusz 5:29
"I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką."
- Apokalipsa 19:20
"A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków."
- Apokalipsa 20:10
W piekle jeszcze nikogo nie ma, jest to bowiem miejsce kary i wtrącony tam będzie szatan, wszystkie zbuntowane anioły i ludzie, ale dopiero po sądzie ostatecznym, a na końcu wrzucona tam będzie również śmierć i otchłań.
Nowy Testament uczy nas, że po śmierci ciało człowieka idzie do ziemi. Dusza osoby sprawiedliwej idzie do miejsca zwanego Rajem, natomiast dusze niesprawiedliwych idzią do miejsca zwanym Otchłań. Otchłań nosi również nazwę Hades, Tatar i Sheol.
Otchłań jest miejscem, które jest widoczne z Raju, ale nie jest dostępne. Objaśnia nam to Pan Jezus w przypowieści o zmarłym żebraku i bogaczu:
"Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać".
- Łukasz 16:22-26
Według słów Pana Jezusa dusze sprawiedliwe, czyli te którym grzechy zostały za życia odpuszczone i za życia narodziły się z Ducha, te dusze nie idą na sąd, ale:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa Mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia."
- Jan 5.24
A słowo nauki Pana Jezusa jest to: "Rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego."
- Jan 3:3
Czyli ten kto nie narodził się z Ducha nie może przejść ze śmierci do życia, ale niechybnie musi iść na sąd Boży.
"My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego."
- 1 List Jana 3:14-15

Z tych fragmentów wiemy, że życie wieczne człowiek zdobywa za życie i będąc narodzonym z Ducha nie idzie na sąd, ale do Raju w oczekiwaniu na zmartwychwstanie ciała.
"A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz! Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał."
- Łukasz 10:16
W Dziejach apostolskich czytamy jak św. Paweł cytuje słowa Króla i proroka Dawida, który prorokował o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Który zszedł po śmierci krzyżowej do Otchłani na trzy dni aby tam ogłosić zmartwychwstanie duszom sprawiedliwym.
"Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu.
Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim." Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi."
- Dzieje Apostolskie
2:26-31
"Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani."
- Apokalipsa 1:17-18
"I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła."
- Apokalipsa 6:8
Sąd Boży
"I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.
A śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia."
- Apokalipsa 20:12-15
Z tej wizji św. Jana apostoła wiemy, że z Otchłani wydane będą dusze do drugiego zmartwychwstania, potem sąd Boży, a po sądzie według wymierzonej kary, ludzie potępieni, według słów Pana Jezusa cytowanych wcześniej, wrzuceni będą wraz z ciałem do piekła. Bo będą dwa zmartwychwstania, pierwsze zmartwychwstanie sprawiedliwych na spotkanie Pana Jezusa. Drugie zmartwychwstanie po upływie tysiąca lat tych, których dusze są w Otchłani oczekujące sądu Bożego.
Wszystko jest podane w Piśmie Świętym.
"Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąb o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego."
- Mateusz 24:30-31
"Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność."
- 1 Koryntian 15:50-53
"Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy (zasnęli) umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!"
- 1 Tesaliniczan 4.13-18
"Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia."
- Jan 5:28-29

Stąd wiemy, że w pierwszym zmartwychwstaniu wezmą udział ci, którzy narodzili się w Ducha, czyli ci którzy umarli dla grzechu i stali się synami Bożymi jeszcze za życia, którzy zasnąli w Chrystusie.
"Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.
Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.
Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.
Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał.
Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga."
- 1 List Jana 3:2-9
Ci powstaną ze zmarłych nieskazitelni, aby unieść się na spotkanie Pana Jezusa, powstaną oni do życia wiecznego i nie p��amp;#261 na sąd, ale królować będą z Chrystusem przez tysiąc lat.
Potem nastąpi drugie zmartwychwstanie dla tych którzy pomarli w grzechu na sąd ostateczny. Po osądzeniu potępieni wrzuceni będą do piekła, czyli do jeziora ognia. A wiemy to, bo powiedziane jest wyraźnie:
"Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony*. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga*, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
- Apokalipsa 20:1-15

.

Jak się to stanie?

Być może (na głos trąby anielskiej) przyciąganie ziemskie straci swą moc ludzie uniosą się w kosmos. Ci którzy zasłużyli sobie na potępienie w piekle zaczną być przyciągani do słońca i cierpieć będą męki w procesie tego przyciągania. Kto zasłuży sobie na mniejszą karę, ten mniej cierpiąc szybciej wyląduje w ogniu piekielnym i szybciej będzie zniszczony, a kto zasłuży sobie na większą karę, jego cierpienie będzie trwać dłużej. Ale jedno jest wręcz pewne, że wcześniej lub później wszystkie potępione dusze ulegną spaleniu. Powiedziane jest bowiem, że na końcu i śmierć umrze. Czyli cierpienie piekielne jest procesem uśmiercania duszy, a jak sama śmierć umrze to i proces umierania się skończy.
"A śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia."
- Apokalipsa 20:15
Płomienie piekielne zagasną i wszystko przeminie, cała atmosfera naszego doczesnego kosmosu przeminie, przestanie istnieć.

Szatan jest władcą tego świata, do niego należy wszystko co doczesne, co zniszczalne i co przemijające. On ma władzę nad ciałem człowieka, oczywiście na tyle na ile Bóg mu pozwoli. Tak więc ma on władzę nad ludźmi, którzy miłują to co do niego należy. Bóg i Jego aniołowie otaczają protekcją tych, którzy zapierają się tego co do szatana należy.
"Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd."
- 2 Piotra 2:4
Zbuntowania aniołowie zostali od Boga odrzuceni, ale nie zostali jeszcze do piekła wrzuceni, bo nie zostali jeszcze osądzeni. Dopiero Sąd Boży skarze ich na karę wrzucenia do piekła. A to dlatego, że Bóg nie będzie sądził aniołów, ale ludzie.
"Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne!"
- 1 Koryntian 6:1-3
"I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew"
- Efezjan 2:1-3
"Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko."
- Efezjan 6:12-13
I krążą oni wokół ziemi i ludzi, kusząc ich do grzechu i zadając ludziom cierpienie według Prawa Bożego, które im na to pozwala, ale według pychy i złej postawy ludzi wobec Boga i Jego Prawa.
Według wystarczających dowodów biblijnych możemy na pewno stwierdzić, że "jezioro ognia", czyli piekło znajduje się na słońcu.
Co do Otchłani, nie mamy żadnych wersetów biblijnych, aby stwierdzić, gdzie ona się znajduje. Domyślać się wolno, że jako miejsce oczekiwania na sąd jest odizolowana i znajduje się w drugim niebie. Pirwsze dwa nieba są nieczyste.

Teologia uczy, że pierwsze niebo jest między ziemią a obłokami, drugie niebo jest sferą naszego układu planetarnego, a wszystkie pozostałe nieba są poza naszym układem planetarnym. Szatan wraz z jego zbuntowanymi aniołami jest zamknięty w naszym układzie planetarnym, czyli w pierwszym i drugim niebie.

Natomiast w trzecim niebie, czyli w Raju znajdują się dusze sprawiedliwe, czyli czyste. Wiemy, że Raj jest blisko Otchłani, ale od niej oddzielony przepaścią nie możliwą do przekroczenia, możliwe jest, że tą przepaścią jest granica oddzielająca atmosfere naszego układu planetarnego od atmosfery nieba poza naszym układem planetarnym.

Z następnych wersetów biblijnych wyłania się odpowiedź na pytanie, czy piekło będzie istnieć na zawsze, czy też tylko na okres kary?

NOWA ZIEMIA i NOWE NIEBO

"I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: ?Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie."
- Apokalipsa 21:1-4
"A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka."
- Apokalipsa 21:22-27
"I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa [służą] do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już [odtąd] nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. I [odtąd] już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: ?Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi."
- Apokalipsa 22:1-7
"Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność."
1 Koryntian 15:50-53
Z powyższych fragmentów widać, że na nowej ziemi nie będzie wody, podobnie odmienione i nieskazitelne ciało człowieka nie będzie posiadać krwi, czyli nie będzie w nim wody. Woda bowiem jest warunkiem podtrzymania życia skazitelnego. Woda również jest sama w sobie skazitelna. W prawdzie podtrzymuje życie człowieka, ale również jest nośnikiem wszelkiego życia bakteryjnego, które szkodzi człowiekowi. Woda w prawdzie utrzymuje nas przy życiu, ale jednocześnie jest nośnikiem niedoskonałości dlatego w doskonałym świecie nie będzie wody.

Nowa ziemia więc nie będzie w naszym układzie planetarnym. Bo powiedziane jest, że będzie nowe niebo, czyli cały stary układ planetarny przeminie.
Tu wyłania się odpowiedź na pytanie, czy piekło będzie trwać na zawsze. Skoro czytamy:
"I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma."
"A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków."
Wynika, że słońca już nie będzie, bo świat doczesny, czyli nasz układ planetarny wraz z ziemią, przeminie i nikomu już nie będzie potrzebny. Skoro nie będzie lampy to nie będzie nocy, czyli nowa ziemia nie będzie krążyć wokół słońca. Ciała świętych będą doskonałe, nie będą więc potrzebować snu i odpoczynku.
Świat doczesny jest światem zniszczalnym, po dokonaniu się Sądu Bożego i po wypełnieniu się kary, świat doczesny ulegnie wyniszczeniu, a święci wraz z Bogiem posiądą nową ziemię w niezniszczalnym świecie Królestwa Bożego.
Bo tak jak Bóg podtrzymuje życie tu na ziemi tak samo Bóg podtrzymuje płomienie gorejącego słońca. Tak więc piekło nie będzie istnieć na zawsze, ale po wypełnieniu swej roli w planie Bożym przeminie i nie będzie po nim nawet pamięci."A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2003 - 2005