Wszyscy wierzymy w Chrystusa, ale kto z nas zna, rozumie i przestrzega Jego nauki, tak aby byc zbawionym?

Narodzenie z Ducha Świętego

Strona Główna

Zagadnienia Wiary:

Krolestwo Boźe
Św. Jan od Krzyźa
Dusza Człowieka
Duch Człowieka - "Serce"
Wiara
Misja Pana Jezusa
Czy możliwe było zbawienie przd Chrystusem?
Prawo Boże
Misja Pana Jezusa
Dlaczego Pan Jezus musiał się narodzić?
Dlaczego Pan Jezus musiał cierpieć i umrzeć?
Nowe przymierze obejmuje Nowy i Stary Testament
Pan Jezus Barankiem Bożym
Rola Kościoła
Narodzenie z Ducha
Utracony duch żywota
Instznkt zwierzęcy
Instznkt, Dusza i sumienie Człowieka
Pożądliwość
Proces dijrzewania ciała i duszy - życie według ciała
Depresja
Proces narodzenia z Ducha, życie według Ducha
Duch Święty - Napełnienie
Ascetyzm - Celibat
Życie ascetyczne
Sumienie
Miłość
Dobro, Zło i Sprawiedliwość
Cierpienie
Katolicyzm a Protentantyzm
Aniołowie - Piekło
Przysłowia I Rady
Pokora, modlitwa, walki duchowe
Wołanie Duszy do Boga Ps.119
Błogosławieństwo i przekleństwo
Opętanie egzorcyzm
Cuda
Uzdrowienia, głosiciele cudńw
Laska Mojżesza

Rozważania Biblijne

Moje spojrzenie na Zagadnienia Wiary.WOŁANIE DUSZY DO BOGA

Psalm 119
1 Szczęśliwi których droga nieskalana
którzy postępują według Prawa Pańskiego .
2 Szczęśliwi którzy zachowują Jego upomnienia
całym sercem Go szukają
3 którzy nie czynią nieprawości
lecz kroczą Jego drogami .
4 Ty na to dałeś swoje przykazania
by pilnie ich przestrzegano.
5 Oby moje drogi były niezawodne
w przestrzeganiu Twych ustaw!
6 Wtedy nie doznam wstydu
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
7 Chcę Ci dziękować szczerym sercem
gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości.
8 Przestrzegać będę Twych ustaw: nie opuszczaj mnie nigdy! Bet
9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?
- Przestrzegając słów Twoich.
10 Z całego serca swego szukam Ciebie ;
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań!
11 W sercu swym przechowuję Twą mowę
by nie grzeszyć przeciw Tobie.
12 Błogosławiony jesteś Panie naucz mnie Twoich ustaw!
13 Opowiadam swoimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich.
14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa.
15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał.
16 Będę się radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę
Gimel
17 Czyń dobrze słudze swojemu aby żył i przestrzegał słów Twoich.
18 Otwórz moje oczy abym ujrzał dziwy Twojego Prawa.
19 Jestem gościem na ziemi nie kryj przede mną Twych przykazań!
20 Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich.
21 Zgromiłeś pyszałków; przeklęci odstępujący od Twych przykazań!
22 Oddal ode mnie hańbę i pogardę bo zachowuję Twoje napomnienia.
23 Choć możni zasiadają zmawiając się przeciw mnie Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą Twoje ustawy są moimi doradcami .
Dalet
25 Przylgnęła do prochu moja dusza : Przywróć mi życie według Twego słowa!
26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie: o Twoich ustawach mię poucz!
27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień abym rozważał Twe cuda.
28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty: podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem!
29 Drogę kłamstwa
odwracaj ode mnie daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!
30 Drogę wierności obrałem pragnąc Twoich wyroków.
31 Lgnę do Twoich napomnień nie daj mi okryć się wstydem!
32 Biegnę drogą Twoich przykazań bo czynisz moje serce szerokim.
He

33 Naucz mnie Panie drogi Twoich ustaw bym strzegł ich aż do końca.
34 Pouczaj mnie bym Prawa Twego przestrzegał a zachowywał je całym sercem.
35 Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań bo ja się nimi raduję.
36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień a nie do zysku!
37 Odwróć me oczy niech na marność nie patrzą przez swoje słowo udziel mi życia!
38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę daną bojącym się Ciebie.
39 Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
40 Oto pożądam Twoich postanowień: według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie! Waw


41 Niech zstąpi na mnie Panie Twoja łaska
Twoje zbawienie według Twojej obietnicy
42 bym mógł dać odpowiedź tym którzy mnie znieważają bo polegam na Twoich słowach.
43 Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy bo ufam Twoim wyrokom
44 a Prawa Twego zawsze strzec będę na wieki na zawsze.
45 Chcę kroczyć drogą przestronną bo szukam Twoich postanowień .
46 O Twych rozkazach chcę mówić w obecności królów a nie doznam wstydu.
47 I będę się weselił z Twoich przykazań
które miłuję.
48 Wznoszę ręce moje ku Twym przykazaniom które kocham i rozważam Twoje ustawy.
Zain

49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi przez które mi dałeś nadzieję
50 W moim ucisku to pociechą dla mnie że Twoja mowa obdarza mnie życiem.
51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają a ja nie odstępuję od Twojego Prawa .
52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne Panie doznaję pociechy.
53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych porzucających Twe Prawo.
54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania.
55 Nocą pamiętam o Twoim imieniu Panie by zachowywać Twe Prawo.
56 Oto co do mnie należy: zachowywać Twe postanowienia .
Chet

57 Moim działem jest Pan - mówię by zachować Twoje słowa.
58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!
59 Rozważam moje drogi i zwracam stopy do Twoich napomnień.
60 Śpieszyłem bez ociągania by przestrzegać Twoich przykazań.
61 Oplotły mię więzy grzeszników: nie zapomniałem o Twoim Prawie.
62 Wstaję o północy aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki.
63 Jestem przyjacielem
wszystkich którzy się boją Ciebie co strzegą Twych postanowień
64 Twoja łaska Panie napełnia ziemię naucz mnie Twoich ustaw!
Tet

65 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze zgodnie z Twoim słowem Panie!
66 Naucz mię zrozumienia i umiejętności bo ufam Twoim przykazaniom.
67 Błądziłem zanim przyszło utrapienie; teraz jednak strzegę Twej mowy.
68 Dobry jesteś i dobrze czynisz; naucz mię Twoich ustaw!
69 Zuchwali knują przeciw mnie podstępy ja całym sercem strzegę Twych postanowień.
70 Otępiało ich serce opasłe a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.
71 Dobrze to dla mnie że mnie poniżyłeś bym się nauczył Twych ustaw.
72 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra. Jod


73 Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały: obdarz mnie rozumem bym się nauczył Twoich przykazań
74 Bojący się Ciebie widzą mnie i cieszą się bo pokładam ufność w Twoim słowie.
75 Wiem Panie że sprawiedliwe są Twoje wyroki że dotknąłeś mnie słusznie.
76 Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
77 Niech zaznam Twojej litości abym żył bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą
78 Niech zawstydzą się zuchwali bo niesłusznie mnie dręczą ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
79 Niech zwrócą się do mnie bojący się Ciebie i ci którzy uznają Twoje napomnienia.
80 Niech serce moje stanie się nienaganne w Twych ustawach abym nie doznał wstydu.
Kaf


81 Ustaje moja dusza [dążąc] ku Twemu zbawieniu; pokładam ufność w Twoim słowie.
82 Ustają moje oczy [spoglądając] ku Twemu słowu: kiedyż mnie pocieszysz?
83 Bo chociaż jestem jak bukłak wśród dymu nie zapomniałem Twych ustaw.
84 Ile dni słudze Twojemu zostaje? Kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach?
85 Doły wykopali na mnie zuchwalcy którzy nie postępują według Twego Prawa.
86 Wszystkie przykazania Twoje są wierne; gdy kłamstwem mnie prześladują - pomóż mi!
87 Niemalże pokonaliby mnie na ziemi; ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień
88 Według swej łaski zapewnij mi życie ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich. Lamed


89 Słowo Twe Panie trwa na wieki niezmienne jak niebiosa.
90 Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię i trwa . 91 Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków bo wszystkie rzeczy Ci służą
92 Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą byłbym już zginął w mej nędzy.
93 Nie zapomnę na wieki Twoich postanowień bo przez nie dałeś mi życie .
94 Należę do Ciebie - wybaw mię bo badam Twe postanowienia.
95 Czyhają na mnie grzesznicy żeby mnie zgubić ja przestrzegam Twoich napomnień
96 Zobaczyłem że wszelka doskonałość ma granice: Twoje przykazanie sięga bardzo daleko. Mem


97 Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam.
98 Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów bo jest ono moim na wieki.
99 Jestem roztropniejszy od wszystkich którzy mnie uczą bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
100 Jestem roztropniejszy od starców bo zachowuję Twoje postanowienia.
101 Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki
aby słów Twoich przestrzegać 102 Nie odstępuję od Twoich wyroków albowiem Ty mnie pouczasz.
103 Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich.
104 Z Twoich przykazań czerpię roztropność dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Nun


105 Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
106 Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków.
107 Panie jestem bardzo udręczony zachowaj mnie przy życiu według Twego słowa.
108 Przyjmij o Panie ofiary ust moich i naucz mię Twoich wyroków.
109 Moje życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie lecz Prawa Twego nie zapominam.
110 Występni zastawili na mnie sidła lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień
111 Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki bo są radością mojego serca.
112 Serce swoje nakłaniam by wypełniać Twoje ustawy na wieki na zawsze. Samek


113 Nienawidzę ludzi chwiejnych a Prawo Twoje miłuję
114 Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie.
115 Odstąpcie ode mnie złoczyńcy strzec będę przykazań Boga mojego.
116 Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy bym żył nie zawiedź mojej nadziei!
117 Wzmocnij mnie abym doznał ratunku i cieszył się zawsze z Twych ustaw .
118 Odrzucasz wszystkich co odstępują od Twoich ustaw bo zamiary ich są kłamliwe.
119 Jak żużle oceniasz wszystkich występnych w kraju dlatego miłuję Twoje napomnienia.
120 Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Ain


121 Wykonuję prawo i sprawiedliwość nie wydawaj mię moim ciemięzcom!
122 Chroń swego sługę dla [jego] dobra aby nie uciskali mię zuchwalcy.
123 Moje oczy ustają wypatrując Twojej pomocy i sprawiedliwej Twej mowy.
124 Postąp ze sługą swoim według swej łaskawości i naucz mnie Twoich ustaw!
125 Jestem Twoim sługą daj mi zrozumienie bym poznał Twoje napomnienia.
126 Dla Pana czas już jest działać pogwałcili Twoje Prawo.
127 Przeto miłuję Twoje przykazania bardziej niż złoto niż złoto najczystsze.
128 Dlatego kieruję się wszystkimi Twoimi postanowieniami i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. Pe


129 Twoje napomnienia są przedziwne dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych.
131 Otwieram swe usta i chłonę powietrze bo pragnę Twoich przykazań
132 Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną tak jak postępujesz z tymi co imię Twe miłują
133 Moje kroki umocnij Twoją mową niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość!
134 Wyzwól mię z ludzkiego ucisku a będę strzegł Twych postanowień
135 Okaż światło Twojego oblicza Twemu słudze i naucz mię Twoich ustaw!
136 Strumienie łez płyną z mych oczu bo nie zachowano Twojego Prawa. Sade


137 O Panie jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny.
138 Swoje postanowienia dałeś sprawiedliwie i z pełną wiernością
139 Gorliwość mię pożera bo moi przeciwnicy zapominają o Twoich słowach.
140 W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa i sługa Twój ją miłuje.
141 Ja jestem mały i wzgardzony: nie zapominam o Twych postanowieniach.
142 Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość a Prawo Twoje jest prawdą .
143 Spadły na mnie strapienia i ucisk rozkoszą moją są Twoje przykazania.
144 Sprawiedliwość Twoich napomnień trwa na wieki: daj mi zrozumienie abym żył Kof


145 Z całego serca wołam: wysłuchaj mię Panie chcę zachować Twoje ustawy.
146 Wołam do Ciebie - wybaw mię a będę strzegł Twych napomnień
147 Przychodzę o świcie i błagam; pokładam ufność w Twoich słowach.
148 Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami aby rozważać Twą mowę
149 Usłysz mój głos o Panie w swojej łaskawości i daj mi życie zgodne z Twym wyrokiem.
150 Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy: dalecy oni od Prawa Twojego.
151 Jesteś blisko o Panie i wszystkie Twoje przykazania są prawdą
152 Od dawna wiem z Twoich upomnień że ustaliłeś je na wieki. Resz


153 Wejrzyj na moją nędzę i wyzwól mnie
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
154 Broń mojej sprawy i wybaw mię ; według Twej mowy obdarz mię życiem!
155 Zbawienie jest daleko od występnych bo nie dbają o Twoje ustawy.
156 Liczne są Twe zmiłowania o Panie obdarz mnie życiem według Twych wyroków!
157 Wielu mię prześladuje i trapi: nie uchylam się od Twoich upomnień
158 Widzę odstępców i wstręt mnie ogarnia bo mowy Twojej nie strzegą
159 Patrz miłuję Twoje postanowienia; Panie w Twojej łaskawości obdarz mnie życiem!
160 Podstawą Twego słowa jest prawda i wieczny jest każdy Twój sprawiedliwy wyrok. Szin


161 Możni prześladują mnie bez powodu moje zaś serce odczuwa lęk przed Twoimi słowami.
162 Raduje się z mów Twoich jak ten co zdobył wielki łup.
163 Nienawidzę i wstręt czuję do kłamstwa a Prawo Twoje miłuję
164 Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
165 Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo nie spotka [ich] żadne potknięcie.
166 Czekam o Panie Twojej pomocy i wypełniam Twoje przykazania.
167 Moja dusza strzeże Twych napomnień i bardzo je miłuje.
168 Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień bo wszystkie moje drogi są przed Tobą Taw


169 Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie o Panie; przez swoje słowo daj mi zrozumienie!
170 Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa wyzwól mię zgodnie z Twym słowem!
171 Niechaj moje wargi zabrzmią hymnem bo nauczasz mię swoich ustaw!
172 Niechaj mój język opiewa Twą mowę bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe.
173 Twoja ręka niech mi będzie pomocą bo wybrałem Twoje postanowienia .
174 Pragnę Twojej pomocy o Panie a prawo Twoje jest moją rozkoszą
175 Niech żyje moja dusza i niech chwali Ciebie niech mnie wspierają Twoje wyroki!
176 Błądzę jak owca która zginęła ;
szukaj swego sługi bo nie zapominam o Twoich nakazach.
"A ZA WSZYSTKICH UMARL CHRYSTUS PO TO, ABY CI, CO ŻYJA, JUŻ NIE ŻYLI DLA SIEBIE, LECZ DLA TEGO, KTÓRY ZA NICH UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ..., JEŻELI WIĘC KTOŚ POZOSTAJE W CHRYSTUSIE, JEST NOWYM STWORZENIEM. TO CO DAWNE PRZEMINEŁO, A OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE. WSZYSTKO ZAŚ TO POCHODZI OD BOGA, KTÓRY POJEDMNAŁ NAS Z SOBĄ PRZEZ CHRYSTUSA I ZLECIŁ NAM POSŁUGĘ JEDNANIA. ALBOWIEM W CHRYSTUSIE BÓG ZJEDNAŁ ZE SOBĄ ŚWIAT, NIE POCZYTUJĄC LUDZIOM ICH GRZECHÓW, NAM ZAŚ PRZEKAZAŁ SŁOWA JEDNANIA. TAK WIĘC W IMIENIU CHRYSTUSA SPEŁNIAMY POSŁANNICTWO JAKOBY BOGA SAMEGO, KTÓRY PRZEZ NAS UDZIELA NAPOMNIEŃ
W IMIE CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM. "- 2.Koryntian 5:15-20

2003 - 2005